top of page

BETINGELSER

GENERELT
Kunden har ret til, i lejeperioden, at opbevare effekter i det depotrum og/eller lagerplads der lejes.

Leje af depotrummet, lagerhotel og/eller lagerplads samt opbevaringen sker på vilkår som beskrevet i disse betingelser.

Kunden har pligt til at oplyse adresseændring samt ændring af telefonnumre og e-mailadresse.

Aftale vedr leje af opbevaringsrum bekræftes med første betaling.

Lagerhuset påtager sig intet ansvar for de opbevarede effekter, herunder i relation til opsyn, overvågning eller lignende. Lagerhuset påtager sig intet ansvar for skader eller tab af de opbevarede effekter, udover hvad der følger af dansk rets almindelige regler.

Det er alene tilladt at opbevare tørre effekter i depotrummet og/eller lagerpladsen. Kunden har kun brugsret til depotrummet og/eller lagerplads, og må ikke benytte arealer udenfor depotrummet og/eller lagerpladsen til opbevaring.

Det er ikke tilladt at opbevare eksplosive, brand- eller miljøfarlige eller på nogen anden måde farlige effekter i depotrummet og/eller lagerpladsen, som f.eks. fyrværkeri og benzin. Såfremt Lagerhuset skønner at de opbevarede effekter kan være til skade for personer eller ejendommen, skal kunden omgående fjerne det opbevarede. Kunden må ikke opbevare effekter som væsentlig afviger fra at være normalt i relation til værdi og skrøbelighed, som f.eks. pelsværk, juveler, diamanter og kontanter.


 

LEJENS BETALING
Ved lejeaftalens indgåelse indbetales der depositum for opbevaringsrum som følger:

0 kvm - t.o.m. 6 kvm: kr 400,-

fra 6,1 kvm - t.o.m. 12 kvm: kr 800,-

fra 12,1 kvm - t.o.m. 20 kvm: kr 1.200,-

fra 20 kvm: efter aftale

 

Lejen betales månedsvis forud, og skal være os i hænde senest den 30. i hver måned for kommende lejemåned.

Begynder lejeperioden ikke ved kalendermåneds skift, beregnes antal dage frem til månedsskifte + 1 måned forudbetalt. 

Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald uanset om lejer har modtaget opkrævning.

Udebliver betalingen fremsendes påmindelse med gebyr på DKK 100,- samt rente på 1,5 % per måned.

Udebliver betaling efter påmindelse, vil det medføre at adgangen til det lejede depotrum bliver spærret. Spærringen udløser et gebyr på DKK 500,-, der forfalder til betaling ved genetablering af adgangen til det lejede depotrum og/eller lagerplads.


 

HÆNGELÅS OPBEVARINGSRUM

Hos Lagerhuset går vi meget op i sikkerheden, hvorfor vi bruger forsikringsgodkendte hængelåse klasse 2. Hvis du er i besiddelse af en Ruko RD2641 hængelås, kan du bruge denne. Hvis ikke, kan du købe en af os for DKK 290,-. Gem den, til næste gang du skal have noget opmagasineret hos os. Når du flytter ud, skal du sørge for at fjerne hængelåsen og tage den med hjem til eventuel senere brug. Låsen og de nøgler der passer til den, tilhører dig. Du kan altså nemt bruge denne lås igen, næste gang du lejer et opbevaringsrum hos os.

Hvis kunden mister nøglerne til opbevaringsrummet, skal kunden henvende sig til Lagerhuset for at få låsen skåret op. Omkostninger i denne forbindelse samt ny lås betales af kunden. 

 

OPSIGELSE
Lejeaftalen løber indtil den opsiges. 

Aftalen kan af kunden opsiges skriftligt til e-mail info@lagerhuset.dk med 30 dages varsel til fraflytning med udgangen af en kalendermåned. 

Depotrummet og/eller lagerpladsen skal være tømt og rengjort kl. 12.00 den dag aftalen ophører.

Udlejers opsigelse
Udlejer kan opsige lejemålet med en måneds forudgående skriftlig varsel til den sidste i en måned.

I tilfælde af at kunden fjerner låsen og tømmer opbevaringsrummet inden aftalens udløbsdato, har Lagerhuset ret til at udleje opbevaringsrummet ud på ny. Lagerhuset kan, til enhver tid, bruge og aflåse dette rum, fra og med den dag opbevaringsrummet er efterladt.


 

AFLEVERING AF LEJEMÅL
Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.


 

ADGANG DEPOTRUM OG/ELLER LAGERPLADS
Åbningstider er kl 06.00 - 22.00 alle ugens dage. Der kræves en særskilt personlig kode for at få adgang til depotrummet og/eller lagerpladsen. Lejer skal sikre sig, at koden opbevares på betryggende måde. Skulle lejer få mistanke om at koden er blevet kendt af uvedkommende, skal dette straks meddeles til Lagerhuset. 

Såfremt flere end en person skal have adgang til ejendommen, udstyres hver person med en særskilt kode, for hvilken lejer er ansvarlig.

Lejer har alene adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid som fremgår af udlejers hjemmeside på internettet.

Området og gangarealer er videoovervåget. Udenfor åbningstid er hele området også alarmsikret med overføring til vagtselskab.

Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.


 

DEPOTRUMMETS OG/ELLER LAGERPLADSENS ANVENDELSE
Ingen eksplosiver eller brandfarlige væsker eller miljøfarlige varer må opbevares i depotrummet og/eller lagerpladsen. Ved opbevaring af maskiner skal disse være tømt for benzin. Alle former for madvarer eller ildelugtende produkter må ej opbevares. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede depotrum og/eller lagerplads.

Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt.

Lejer må kun anvende depotrummet og/eller lagerpladsen til opbevaring af tørre effekter.


 

FÆRDSEL PÅ EJENDOMMENS OMRÅDE
Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede depotrum og/eller lagerplads eller i ejendommen i øvrigt.

Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område. Fjernelse af transportvogne eller andet materiel fra ejendommen vil blive betragtet som tyveri, og udlejer vil foranledige, at der foretages politianmeldelse heraf, på baggrund af foretagne videooptagelser.


 

FORSIKRING AF DET OPBEVAREDE
Som udgangspunkt er det opbevarede dækket af lejers indbo-/løsøreforsikring. 

Udlejer er ikke ansvarlig for evt. tab lejer måtte få, som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v.
Udlejer kan ikke gøres erstatningspligtig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre eller porte samt tekniske anlæg.

Udlejer har tegnet almindelig bygningsforsikring, der alene omfatter skade på bygningen, medens skader som sker på lejers opbevarede genstande ikke er omfattet af udlejers forsikring. 

Lejer opfordres til at orientere sit forsikringsselskab om at lejer har opbevaring hos Lagerhuset.

Såfremt det ikke er muligt for lejer at tegne forsikring i et forsikringsselskab (f.eks. hvis man har udenlandsk adresse), kan Lagerhuset være behjælpelig med at tegne forsikring som dækker vandskade, tyveri og brand. En sådan forsikring tegnes via vores police hos Alm. Brand. Betingelser kan ses på deres hjemmeside: betingelser


 

LEJERS ANSVAR
Lejer er erstatningsansvarlig overfor tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede depotrum og/eller lagerplads forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål. Lejer er erstatningsansvarlig overfor udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

Lejer er ansvarlig for alle skader på det lejede rum og/eller lagerplads, medmindre lejer kan bevise ikke at være ansvarlig for årsagen til skaden.


 

MISLIGHOLDELSE
I tilfælde af kundens misligholdelse af denne aftale er Lagerhuset berettiget til at modregne i depositum og til at tilbageholde de effekter, der på misligholdelsestidspunktet opbevares i rummet og/eller på lagerpladsen. Tilbageholdelsen udøves til sikkerhed for dækning af Lagerhusets krav vedrørende forfalden leje samt til alle relevante omkostninger, herunder depotrummets og/eller lagerpladsens tømning og klargøring. Effekter der befinder sig i depotrummet og/eller lagerpladsen på tidspunktet for spærringen, overgives til Lagerhuset i salgspant til sikkerhed for Lagerhusets krav vedrørende manglende betalt leje og omkostninger.

Lagerhuset er berettiget til at realisere de tilbageholdte effekter, hvis omkostningerne ved fortsat opbevaring ikke står i rimelig forhold til effekternes værdi, samt hvis kunden ikke indenfor 45 dage efter skriftlig påkrav afhenter effekterne. Effekterne vil herefter blive realiseret ved offentlig auktion, og det provenu som Lagerhuset måtte oppebære ved denne auktion, anvendes til dækning af udgifter som Lagerhuset måtte have haft i forbindelse med denne kunde. Eventuelt overskydende provenu tilfalder kunden.

Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor depotrummet og/eller lagerpladsen.


 

SALGSFULDMAGT
Lejer meddeler herved udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at sælge samtlige effekter, der måtte befinde sig i ovennævnte lejemål. Udlejer oppebærer de fra salget kommende provenuer til inddækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Det er en betingelse for udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten, at lejen på trods af gyldigt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet, af den i påkrævet fastsatte betalingsfrist samt, at udlejer efter dette tidspunkt med mindst 3 ugers forudgående varsel ved anbefalet brev, til den af lejers sidst opgivne adresse, har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt, medmindre lejerestancen mv. udlignes.

 

 

PERSONLIGE OPLYSNINGER (PERSONDATAPOLITIK) 
Når du bliver kunde, registrerer vi dit navn, tlf.nr., e-mail og din adresse i vores system. Disse oplysninger bliver kun brugt i forbindelse med dit kundeforhold mellem dig og Lagerhuset ApS. Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du beder os om andet. Vi videresælger ikke din e-mail eller andre oplysninger til tredje part.


 

COOKIE
Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette indhold/annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.


ACCEPT AF VORES BRUG AF COOKIES
Ved at benytte lagerhuset.dk med en browser, der er indstillet til at tillade cookies, accepterer du vores brug af cookies. Ønsker du ikke at acceptere brugen af cookies, er det muligt at slette eller blokere for cookies. Se denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering


ANALYTICS
Analytics bruges på lagerhuset.dk. Analytics er et statistiksystem, der opsamler informationer og som følge heraf kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende et website har haft, hvor de besøgende kommer fra, osv. Vi anvender Analytics med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.


 

ØVRIGE FORHOLD
Såfremt bygningen ødelægges ved brand eller andet, bortfalder lejekontrakten med udlejer. Lagerhuset er ikke forpligtet til at tilbyde lejer andre lokaler.

Det lejede rum og/eller lagerplads garanteres frostfrit af udlejer, dog ikke ved strømsvigt, eller anden force majeure.

 

Regulering af lejen
Hvert år den 1. januar reguleres den til enhver tid gældende leje svarende til den procentvise stigning i nettoprisindekset, dog minimum 2 %.

bottom of page